Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

casanovared
06:32
6476 d56e
Reposted fromawakened awakened viagive--me--love give--me--love
casanovared
06:29
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianatory natory
casanovared
06:27
8355 40b5 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianatory natory
casanovared
06:27
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted frombimbka bimbka vianatory natory
casanovared
06:25
3393 dca5
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
casanovared
06:22
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis via92feliks 92feliks

April 12 2018

casanovared
10:43

April 09 2018

casanovared
06:46
5828 6fdf 500
casanovared
06:45
casanovared
06:45
8851 f731 500
Reposted fromseaweed seaweed viamyszkaminnie myszkaminnie

April 05 2018

casanovared
17:52
1503 b731
Reposted fromtichga tichga viahappykokeshi happykokeshi
casanovared
17:50
4996 a3da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBloodEve BloodEve
casanovared
17:49
8366 a320 500
Reposted frompiehus piehus viaHoHo HoHo
casanovared
17:49
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaBloodEve BloodEve
casanovared
17:49
0666 6682 500
no to pa
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaBloodEve BloodEve
casanovared
17:49
8807 99df 500
Reposted fromearlt earlt viaBloodEve BloodEve
casanovared
17:47
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viaseeyousoon seeyousoon
casanovared
17:47
casanovared
17:46
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viaBloodEve BloodEve
casanovared
17:46
6506 aa86 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl